Preskočiť navigáciu.
Domov

AITEN, a.s.

Spoločnosť AITEN, a.s. je významným členom IT trhu na Slovensku. Od svojich počiatkov na trhu sa postupne vyvinula v modernú, profesionálnu a dynamickú sa vyvíjajúcu spoločnosť s unikátnym prístupom k informačným technológiám. Svojim zákazníkom poskytuje na mieru šité riešenia z oblasti systémovej integrácie, manažérskych systémov, správy projektov, správy technickej dokumentácie, správy a údržby technických zariadení a mnohé ďalšie. Odkaz na stranku firmy.

1. Predstavenie spoločnosti

1.1 Úvod
Spoločnosť AITEN, a.s. je významným členom IT trhu na Slovensku. Od svojich počiatkov na trhu sa postupne vyvinula v modernú, profesionálnu a dynamickú sa vyvíjajúcu spoločnosť s unikátnym prístupom k informačným technológiám. Svojim zákazníkom poskytuje na mieru šité riešenia z oblasti systémovej integrácie, manažérskych systémov, správy projektov, správy technickej dokumentácie, správy a údržby technických zariadení a mnohé ďalšie. Odkaz na stranku firmy.

1.2 Vízia a poslanie spoločnosti

Vízia:
Spoločnosť AITEN, a.s. chce, byť silnou a uznávanou spoločnosťou v oblasti IT na tuzemskom i medzinárodnom trhu tak, aby sa stala jedným z kľúčových a významných poskytovateľov služieb v oblasti IT a naplnila tak krédo spoločnosti: „Náš zákazník si zaslúži, aby sme vedeli viac“.
Poslanie:
Poslanie spoločnosti je jej hlavnou motivujúcou myšlienkou. Poslaním spoločnosti AITEN, a.s., je pružne reagovať na potreby trhu a poskytovať svojim klientom profesionálne IT služby a informačné systémy na báze moderných informačných technológií podporujúce ich obchodné aktivity a úspech.

1.3 Niečo z histórie

 • Spoločnosť AITEN a.s. bola založená v roku 1997 ako dcérska spoločnosť Slovenských elektrární a.s. Jej vznik vyplynul z potreby hľadania spoľahlivého partnera pri budovaní nového informačného systému v slovenských elektrárňach (IIS-EBO). Práca na takom náročnom projekte, akým IIS-EBO bezpochyby je, priviedla spoločnosť AITEN k spolupráci z takými renomovanými spoločnosťami, akými sú Delta ES Bratislava, VÚJE Trnava alebo PosAm Bratislava. Spoločnosť AITEN pre lepšie prispôsobenie sa potrebám svojho hlavného zákazníka Slovenské elektrárne založila v tom istom roku pobočku v Leviciach a Bratislave.
 • V roku 1998 odborníci z firmy AITEN v spolupráci z odborníkmi z firmy VÚJE Trnava, vyvinuli systém ARSOZ, určení na riadenie správy a údržby hmotného investičného majetku, ktorý bol v tom istom roku implementovaný v prostredí slovenských elektrární. Na konci roku 1998 bol spoločnosťou AITEN implementovaný v spoločnosti Slovenské elektrárne nový systém Digitálny archív technickej dokumentácie, v skratke DATD. Rok 1998 bolo tiež založené pracovisko v Bratislave.
 • V roku 2000 sa firme AITEN podarilo získať od nezávislej certifikačnej autority, firmy RW TUV Bratislava, ktorá bola zapojená do národného akreditačného systému, certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Viedla ju k tomu veľká konkurenčná atmosféra, typická pre trh informačných technológií, a tiež snaha prezentovať filozofiu firmy zákazníkovi, ktorou je filozofia kvality. V roku 2000 tiež vyvinula a implementovala do IIS-EBO systém plánovania a kontroly financovania investičných projektov Investičný kontroling, ktorý bol priamo prepojený z ekonomickým systémom podniku MARK a spolu s produktovým balíčkom firmy Artemis, určením pre tvorbu a správu celopodnikových projektových portfólií, riadenia zdrojov a nákladov, sa podieľal na projektovom a investičnom riadení spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorá napr. len v spomínanom roku 2000 riešila viac ako dvesto investičných projektov. V tom istom roku sa systém ARSOZ dočkal rozšírenia o modul Metrologická evidencia meradiel a modul Kniha PO a BTS a do prevádzky bola uvedená nová vyššia verzia systému ARSOSZ, ktorej hlavným prínosom bolo zvýšenie možnosti parametrizácie dokumentov.
 • V roku 2001 rozšírila firma AITEN svoje portfólio ponúkaných služieb o transformáciu klasický riadených firiem na firmy procesne riadené pod názvom ARIANIT. AITEN okrem jednorazového vytvorenia procesného modelu spoločnosti, participoval aj na jeho začleňovaní do prevádzky, aby transformácia prebiehala plynulo a bez zbytočných komplikácií. Tiež poskytoval svoje KNOW-HOW v oblasti procesného modelovania v podobe školení. S tým súvisí aj získanie certifikátu manažérstva kvality, podľa normy ISO9001:2000 v tom istom roku. V roku 2001 prebehol veľký upgrade informačného systému IIS-EBO, za účelom zvýšenia jeho dostupnosti.
 • V roku 2002 došlo v Slovenských elektrárňach k veľkým štrukturálnym zmenám, keď valné zhromaždenie odsúhlasilo zrušenie spoločnosti rozdelením. Tak vznikli „nové“ Slovenské elektrárne, Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a Tepelná energetika Košice (TEKO). Tieto zmeny významne ovplyvnili aj spoločnosť AITEN v dôsledku strategického partnerstva zo Slovenskými elektrárňami, preto rok 2002 bol zasvätení hlavne príprave a podieľaní sa na danej reštrukturalizácii, ktorá trvala až do roku 2005. V roku 2002 veľká obľuba a rozšírenie produktu DATD a stým súvisiaca zvýšená potreba konverzie dokumentov z papierovej do elektronickej podoby vyústilo do novej služby poskytovanej AITEN: Digitalizácia. Tá v sebe zahŕňa skenovanie dokumentov, vektorizáciu technických výkresov, prevod dokumentov do textovej podoby (OCR) a prevod do iných formátov (PDF).
 • Rok 2002 – 2004 Projekt „Migrácia na Windows 2000/XP“. Predstavuje zjednotenie a zdokumentovanie operačných súborových, tlačových a malých aplikačných serveroch a osobných počítačoch Slovenských elektrárni a zavedenie ich centralizovanej a automatizovanej správy. Rok 2003 priniesol integrácie DATD do ARSOZ a vznik nového pracoviska v Trenčíne. O rok neskôr vytvorila firma AITEN, a.s. koncepcie rozvoja pre VUJE a SEPS, ďalej bola vykonaná optimalizácia ARSOZ a boli vytvorené dva nové moduly pre ARSOZ, konkrétne „Laboratórne merania“ a „Výpuste RA látok“.
 • Rok 2005 priniesol zmenu organizačnej štruktúry a vytvorenie nového intranetového modulu DATDi pre systém DATD, ktorý umožňuje nedeštruktívnym spôsobom pristupovať k dokumentom organizácie.
 • Rok 2006 zo sebou prináša aj rozšírenie ponuky o nový balíček nástrojov a služieb pod názvom Manažérske systémy (Business consulting), ktorý sa dá považovať za rozšírenie služby ARIANIT. Manažérske systémy umožňujú priamy transfer know-how zo strategického, projektového, procesného a systémového riadenia a efektívne podporujú činnosti súvisiace z manažérskym riadením podniku (Strategický a procesný manažment, Business model, manažment dokumentácie). Rok 2006 je tiež rokom, v ktorom sa firme AITEN, a.s. podarilo získať prvého zahraničného zákazníka, JE Paks, Maďarsko.
 • V roku 2007 boli Slovenské elektrárne, a.s. začlenené do skupiny ENEL, čo spôsobilo zníženie tržieb AITEN (prepojenie systému SAP a existujúcich aplikácií IIS-SE).
 • V roku 2008 získali prvú zákazku od štátnej správy, konkrétne od ministerstva školstva. V tom istom roku došlo k rozšíreniu poskytovaných služieb v oblasti Manažérskych systémov (Optimalizácia organizačnej štruktúry, Risk Managment, Knowledge manažment).

1.4 Akcionári spoločnosti
Spoločnosť AITEN, a.s. bola v roku 1997 založená zo základným imaním 1 000 000 SK. Neskôr v roku 2000 aj vďaka priaznivému vývoju finančných ukazovateľov firmy bolo navrhnuté a odsúhlasené zvýšenie základného imania na 6 000 000 SK (200 000 EUR). Táto výška základného imania neskôr už nebola menená a platí dodnes. Počet akcií je 100, tento počet sa počas celej existencie firmy nemenil. Rovnaká stabilita prislúcha aj forme a podobe akcií: akcie na meno, zaknihované. Spoločnosť AITEN, a.s. mala od svojho vzniku až po obdobie ukončenia privatizácie troch hlavných akcionárov, ktorými boli Slovenské elektrárne, a.s., NESS Slovensko, a.s. a VÚJE, a.s. Po privatizácii Slovenských elektrární, a.s. a ich začlenení do skupiny ENEL sa situácia zmenila. Príčinou bolo rozhodnutie ENELu uprednostniť služby spoločnosti SAP Slovensko v oblasti informačného systému. Keďže Slovenské elektrárne, a.s. boli hlavným zákazníkom spoločnosti AITEN, a.s. predpokladal ENEL, výrazné zhoršenie finančnej situácie firmy a preto sa rozhodol svoje akcie predať. Podobne sa zachovala aj firma NESS Slovensko, a.s. Akcie odkúpila firma VÚJE, a.s., a tým sa stala jediným hlavným akcionárom spoločnosti, čo trvá dodnes.

2. Inovačná stratégia firmy

2.1 Hodnotový manažment inovácií
Základným pilierom inovačnej stratégie firmy je hodnotový manažment inovácií. Za týmto pojmom sa skrýva snaha spoločnosti maximalizovať hodnotu svojich produktov pre zákazníkov. Za týmto účelom je nevyhnutná úzka spolupráca zo zákazníkom, ktorí prináša do procesu implementácie produktov svoje požiadavky a nápady, ktoré sa postupne analyzujú, vylepšujú a zapracúvajú do konečného riešenia. Druhým aspektom úspešnosti riešení a ich maximalizácie hodnoty pre zákazníka je potrebné poznať okrem požiadaviek zákazníka aj jeho samotného. Do tohto poznania sa zaraďuje stratégia firmy, misia, vízia, konkurenčné prostredie ale aj know-how spoločnosti AITEN, a.s. o danom segmente trhu. Len spojením vyššie spomenutých postupov je možné vytvorenie finálneho produktu, ktorý svojimi vlastnosťami naplní očakávania a potreby zákazníka v najvyššej možnej miere. Ideu hodnotového manažmentu inovácií výstižne znázorňuje následne uvedená rovnica:

Základný produkt + individuálne potreby zákazníka = výsledný produkt

Hodnotový manažment inovácií zo sebou prináša tiež výhodu v podobe novo získaných vedomosti a know-how z danej oblasti riešenia, ktoré sa dajú využiť aj pri vytváraní nových produktov, obzvlášť určeným pre podobných zákazníkov a trhy akým bolo pôvodne riešenie pri ktorom bolo know-how získane.

2.2 Medzifiremná spolupráca
Spoločnosť AITEN, a.s. sa či už v minulosti ale i súčasnosti venovala a venuje riešeniu veľkých projektov, ktorých realizácia je veľmi náročná z mnohých hľadísk, čo obzvlášť platí pre tak náročný sektor strategického významu akým je energetika. Nasleduje zoznam niektorých hľadísk:

 • softvér
 • technológie
 • know-how
 • personál
 • kapitál
 • ...

Firma AITEN, a.s. podľa počtu zamestnancov aj podľa ročných finančných obratov patrí medzí malé firmy a samotná ma veľmi obmedzené zdroje, ktoré jej znemožňujú sa samostatne zúčastňovať veľkých projektov. Jedinou voľbou v tomto prípade je medzi firemná spolupráca. Spoločnosť AITEN, a.s. v minulosti spolupracovala z viacerými spoločnosťami, medzi najvýznamnejšie patria:

 • VÚJE, a.s.,
 • PosAm, a.s.,
 • Delta, a.s.,
 • ...

3. Hlavné úspešné inovácie firmy

3.1 ARSOZ
Tento produkt je určený pre spoločnosti, ktoré spravujú veľké množstvo technických zariadení, ktoré sú umiestnené na jednom alebo viacerých miestach. Systém integruje funkcie riadenia prevádzky a údržby technických zariadení, kontroly prevádzkových nákladov a ľudské zdroje s cieľom dosiahnuť priame úspory znížením nákladov na údržbu, zvýšením prevádzkovej spoľahlivosti zariadení a maximálnym využitím dostupného ľudského potenciálu.Produktová inovácia vznikla v roku 1998. Podnetom bolo úsilie vybudovať rozsiahli informačný systém pre podporu rôznych aspektov fungovania elektrárne EBO, ktorý sa označuje skratkou IIS-EBO. Systém ARSOZ vznikol konkrétne na zabezpečenie informatizácie procesu údržby. Pracovníci spoločnosti AITEN, a.s. pri jeho realizácii spolupracovali s odborníkmi z VÚJE, a.s.. ARSOZ vďaka svojmu modulárnemu konceptu bol dobre prispôsobiteľní a modifikovateľní, čo umožňovalo jeho aplikáciu aj v iných podnikoch ako EBO. Dobré výsledky a vysoká spokojnosť z týmto produktom v prostredí EBO neskôr viedlo k jeho rozšírení do ďalších energetických podnikov spadajúcich pod Slovenské elektrárne, a.s. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • Jadrové elektrárne Mochovce
 • Tepelné elektrárne Nováky
 • Tepelné elektrárne Vojany
 • Vodná elektráreň Trenčín
 • JAVYS, a.s.
 • TEKO Teplárne Košice

V roku 2007 po privatizácii Slovenských elektrární, a.s. sa ich nový majiteľ spoločnosť Enel rozhodol uprednostniť produkt spoločnosti SAP pred ARSOZ. Týmto rozhodnutím bol spôsobení významní ústup využívania tohto produktu.

3.2 DATD
Predstavuje komplexný súbor činností počnúc zberom dát, ich triedením, zavedením do elektronického systému správy a používaním. Prednostne sa zameriavame na správu technickej dokumentácie.
Produkt umožňuje:

 • zber údajov
 • rýchly a bezpečný prístup k spravovanej dokumentácii
 • definovanie zmenových konaní
 • implementáciu pracovných tokov – workflow
 • riadenie toku dát
 • prepojenie dokumentačných a podnikových štruktúr (vzťah dokument-správa majetku)
 • integráciu s informačným systémom zákazníka

Produktová inovácia vznikla v roku 1998 pri budovaní informačného systému IIS-EBO ako riešenie komplexnej správy informácií a dokumentácie. Systém bol navrhnutý v modulárnej architektúre, ktorá sa osvedčila aj pri systéme ARSOZ a významným spôsobom zvyšovala prispôsobiteľnosť produktu. Medzi významné vylepšenia systému DATD sa zaraďuje intranetový modul DATDi, ktorý významným spôsobom zvýšil dostupnosť použitia produktu cez firemnú intranetovú sieť. Systém DATD si získal veľkú obľubu a rozšíril sa do množstva podnikov spadajúcich pod Slovenské elektrárne, a.s. a spoločnosť JAVYS, a.s.. Významné rozšírenie používania produktu DATD podnietilo vznik novej produktovej inovácie, DATD bol rozšírení o službu digitalizácie dokumentácie. Služba sa realizuje v spolupráci s firmou NUPSESO, s.r.o., ktorá bola vybratá na základe výberového konania. Digitalizácia dokumentácie zahŕňa:

 • skenovanie dokumentácie
 • rozpoznávanie znakov (OCR, ICR)
 • vyťažovanie formulárových dát
 • tvorba dokumentácie v CAD systémoch a vektorizácia dokumentácie
 • dodávka produktov pre tvorbu digitalizovanej dokumentácie
 • začlenenie dokumentácie do systému správy dokumentácie

Po privatizácii Slovenských elektrární prišlo k integrácii DATD s produktom firmy SAP. Systém sa vo veľkej miere používa dodnes.

3.3 Systém manažérstva kvality
Systém manažérstva kvality je optimalizácia pracovných postupov, so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality produktu a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy. Jedná sa o reakčnú organizačnú inováciu. Proces zavedenia systému manažérstva kvality bol časovo náročný projekt. Začiatok snáh o jeho implementáciu sa nachádza v roku 1998. Proces bol zavŕšení v roku 2001 získaním certifikátu manažérstva kvality podľa normy ISO 9000, ktorý bol firme AITEN, a.s. pridelení nezávislou certifikačnou organizáciou TUV NORD.
Podnetom pre snahu zavedenia systému manažérstva kvality, boli:

 1. prispôsobenie sa trhovým podmienkam v sektore IT spoločností, ktorý je charakteristický silným konkurenčným prostredím.
 2. očakávanie získania nových zákazníkov a prieniku na nové trhy

Inovácia nemala veľký efekt, čo sa týkalo získania nových zákazníkov a prieniku na nové trhy. Až do roku 2006 všetci významný zákazníci spadali pod Slovenské elektrárne, a.s.. Až v roku 2006 sa firme AITEN, a.s. podarilo získať zahraničného zákazníka, elektráreň JE Paks. Zákazníka z iného segmentu trhu ako je IT sa jej podarilo získať až v roku 2008. Bolo ním ministerstvo školstva. Slabý efekt je však pri reakčných inováciách bežným javom.

3.4 Investičný kontroling
Aplikácia Investičný kontroling (IK3) predstavuje produkt vlastného vývoja spoločnosti AITEN, a.s., určený pre sledovanie finančných ukazovateľov projektov. Umožňuje štruktúrované vyhodnocovanie dôležitých finančných parametrov od úrovne závodu ( resp. organizačnej jednotky) až po súhrnné údaje za celú spoločnosť. Je to integrovaný systém návrhu a kontroly nákladov projektov z pohľadu plnenia investičných plánov. Produktová inovácia vznikla v roku 2000 ako súčasť tvorby informačného systému IIS-EBO. Pred implementáciou produktu investičný kontroling a vo všeobecnosti projektového manažmentu z podporou informačných technológií dochádzalo často k plytvaniu finančných zdrojov v dôsledku zlej koordinácie projektov. Bolo neudržateľné vykonávať ročne viac ako 200 projektov bez podpory informačných technológii. Preto vznikol nový produkt Projektové riadenie, ktorého súčasťou okrem produktov firiem svetového významu bol aj vlastný produkt spoločnosti AITEN, a.s. Investičný kontroling, ktorý výrazne zvýšil úroveň návrhu a kontroly výdavkov projektov. Neskôr sa systému podarilo rozšíriť aj do ďalších podnikov okrem EBO. Medzi najvýznamnejšie patria spoločnosti SEPS, a.s. a TEKO, a.s. Po privatizácii Slovenských elektrární je v roku 2007 systém nahradení produktom spoločnosti SAP.

3.5 ARIANIT
ARIANIT predstavuje komplexnú sadu nástrojov, produktov a služieb spoločnosti AITEN, a.s., určenú pre:

 • strategické riadenie
 • procesné riadenie
 • organizáciu riadenia
 • projektové riadenie
 • riadenie rizík
 • riadenie znalostí
 • manažment IS a IT systémy manažérstva

Produktová inovácia vznikla v roku 2001 ako reakcia na chystanú privatizáciu a reštrukturalizáciu Slovenských elektrární, a.s. Spoločnosť AITEN, a.s. sa aktívne zúčastňovala pri transformácii Slovenských elektrární od roku 2002 až do roku 2005 (na procesne riadenú spoločnosť). Produkt ARIANIT si prešiel počas svojej existencie značným vývojom:

rok 2001:
predstavoval transformáciu subjektov na dynamicky a procesne riadenú organizáciu, reakcia na pripravovaný transformačný proces SE, a.s.
rok 2006:
bol produkt rozšírený na komplexnú sadu nástrojov a služieb (strategické a procesné riadenie, business model, manažment dokumentácie) , získanie nového zahraničného zákazníka (JE Paks Maďarsko), čím si zároveň otvorili nový trh
rok 2008:
Produkt predstavuje komplexnú sadu nástrojov, produktov a služieb (strategické, procesné, organizačné a projektové riadenie; riadenie rizík, znalostí...),táto zmena predstavovala reakčnú inováciu na trendy v oblasti manažérskych systémov.

Medzi najvýznamnejších zákazníkov patria:

 • SE, a.s. 2002 – 2005
 • JE Paks 2006 - ???


3.6 Zmeny organizačnej štruktúry
Pôvodná organizačná štruktúra používaná od vzniku spoločnosti až do roku 2005 je zobrazená (nikde). V roku 2005 dochádza k zmene organizačnej štruktúry na štruktúru zobrazenú (nikde). Zmena predstavuje prípravu na nadchádzajúcu privatizáciu SE, a.s., ktorá bola v tej dobe väčšinovým vlastníkom akcií. V rokoch 2006 až 2007 má Enel zastúpenie v dozornej rade:

 • Gabriele Granato
 • Francesco Perna

V roku 2008 dochádza opäť k inovácii organizačnej štruktúry. Bola to reakcia na zmenu majoritného vlastníka. Spoločnosť ENEL sa vzdáva svojich akcií v prospech VÚJE, a.s., ktoré sa stáva výhradným vlastníkom spoločnosti AITEN, a.s. Nová organizačná štruktúra je zobrazená (nikde). V tomto prípade nastala aj zmena v štruktúre obsadenia predstavenstva spoločnosti. Do roku 2008 boli predsedami predstavenstva zástupcovia spoločnosti Slovenských elektrární, a.s. a ďalšími dvomi členmi boli zástupcovia spoločnosti AITEN, a.s. Od roku 2008 až po súčasnosť má výhradné zastúpenie v predstavenstve spoločnosť AITEN, a.s. Zmeny nastali pochopiteľne po zmene vlastníckej štruktúry aj v dozornej rade, kde väčšinu členov tvoria zástupcovia spoločnosti VÚJE, a.s.

4. Hlavný konkurenti

Hlavným konkurentom AITEN, a.s. je spoločnosť SAP Slovakia, ktorá po privatizácii jej prebrala v roku 2007 v mnohých oblastiach najdôležitejšieho zákazníka Slovenské elektrárne, a.s., čo spôsobilo výrazné zníženie príjmov ako i postavenia na trhu IT spoločnosti AITEN, a.s. Na obrázku obr. 4 je zobrazený vývoj obratu spoločnosti SAP Slovensko. Už na prvý pohľad je jasné, že sa pohybuje v úplne iných číslach ako spoločnosť AITEN, a.s. a má tiež výrazné zázemie v materskej spoločnosti SAP, preto sa jedná o veľmi tvrdú konkurenciu, z ktorou spoločnosť AITEN, a.s. nemôže priamo súperiť. To si uvedomujú aj zástupcovia firmy, preto sa rozhodli okrem tradičného energetického trhu orientovať aj na zákazky verejnej správy, pričom sa jej v tomto smere podaril úspech, keď získala štátnu zákazku ministerstva školstva SR.

5. Ochrana duševného vlastníctva

Jediným známym ochranným prostriedkom, ktorý sa mi podarilo zistiť, že firma AITEN, a.s. používa sú ochranné známky svojich produktov (ARIANIT®, ARSOZ®, DATD®, ...).