Preskočiť navigáciu.
Domov

Riadenie inovácií

Úvod

Pojem inovácia môžeme vysvetliť ako obnovovanie, obnovenie; zavádzanie, zavedenie niečoho nového – napríklad výrobkov či technológie. Tiež možno pod inováciou rozumieť nový jav či výrobky.

Inovácie v podnikateľskom kontexte

Inováciám sa v ekonomickej teórií významnejšie venoval až J.A. Schumpeter.
Inováciu chápe ako zmenu s cieľom zaviesť a využívať nové druhy spotrebného tovaru,
nové výrobné a dopravné prostriedky, nové trhy i nové formy organizácie v priemysle.
Za inováciu sa teda pokladá uvedenie do života, uskutočnenie a využívanie

Vytváranie nových inovatívnych firiem

Úvod

Základom dobre nastavenej inovácie je jej správna ekonomika, teda znalosť prietoku hodnoty participujúcej v rôznych etapách na tvorbe inovácií a komplexnom inovačnom procese firmy.
Prietok hodnoty má zásadný význam pre ekonomiku inovácie v tom, že na základe optimálne definovaných inovačných metrík dokáže identifikovať reálne ekonomické vstupy a výstupy a
priamo poukázať na inovačný potenciál podniku a jeho úspešnosť z hľadiska zvyšovania budúcej výkonnosti podniku. Akcelerácia inovácií je v súčasnosti daná zmenami podmienok

Tvorivosť – kreativita

Úvod

V globalizujúcom sa svete konkurencia neustále prudko rastie. Vo väčšine odvetví sa dnes presadzuje globálna konkurencia, ktorá je akcelerovaná technologickým a informačným transferom – hovorí sa o hyperkonkurencii. Táto neustále sa zvyšujúca globálna konkurencia mení bázu konkurenčných výhod. V posledných rokoch je odborníkmi z teórie aj praxe venovaná stále väčšia pozornosť kreativite ako novému typu konkurenčnej výhody.

Globalizácia

Rozhodujúcu úlohu hrajú nasledovné faktory:

  1. Otvorené a rastúce národné hospodárstvo

Dynamika vývoja manažmentu a podnikania

Na vývoj obecnej teórie manažmentu nepochybne prispieva vysoká priorita techniky a technických odborov. Ich úspech a dynamika inovácií značne ovplyvňujú vývoj celej spoločnosti. Len teoreticky by bolo možné uvažovať o možnosti existencie vyrovnanej dynamiky vývoja všetkých vedných odborov. Teória manažmentu sa inšpiruje predovšetkým metódami, ktoré vyplývajú z metodológie a prace technických odborov.

Klasické teórie manažmentu

Klasické teórie a školy manažmentu vznikali začiatkom 20. storočia. Cieľom bolo zvýšenie výroby pomocou tvrdých opatrení a metód.

Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu 2013

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru(EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) sosídlom v Mníchove, vyhlásila táto inštitúcia v r. 2013 súťaž "EPO Innovation Contest" pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD.

Daňové priznanie sa dá vypracovať aj do 24 hodín

Aj daňové priznanie môže byt predmetom podnikateľských inovácií. Účtovnícka spoločnosť Slovakia Tax v rámci odlíšenia sa od ostatných spoločností, ktoré pôsobia v sektore poskytovateľov účtovníckych služieb ponúka všetkým podnikateľským subjektom, ktoré sú povinné podať daňové priznanie, vypracovanie daňového priznania do 24 hodín, respektíve do nasledujúceho dňa po doručení všetkých potrebných podkladov.

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti ESET

Tento článok dokumentuje najvýznamnejšie inovatívne aktivity slovenskej antivírusovej spoločnosti ESET a podiel týchto aktivít na úspechu firmy. Firma ESET v posledných rokoch venuje pomerne veľa úsilia na marketing a propagáciu svojich produktov, čo má v nemalej miere podiel na enormnom raste firmy (nárast o 2860 % za 5 rokov). Avšak hlavnou prioritou firmy ESET je výskum a vývoj a dôraz na kvalitu svojich produktov. Vďaka technológii ThreatSense je ESET svetovým lídrom v proaktívnej detekcii škodlivého kódu. Väčšina spomenutých inovácii má teda technologický charakter.

Inovácie v spoločnosti Anasoft APR, s.r.o.

Firma sa vo veľkej miere zaoberá vývojom a dodávaním softwéru, správcovskými službami a poradenstvom v USA, Nemecku, Českej republike a na Slovensku. Už niekoľko rokov patrí na trhu medzi top desiatku úspešných spoločnosti.
Hlavné vývojové stredisko je na Slovensku. Pracuje v ňom vyše 100 odborníkov. Anasoft ponuká svoje vzdelávacie a školiace centrá prevažne mladím študentom. Práve nadaní študenti sú hlavným zdrojom pre úspešný chod firmy.
Pôsobenie spoločnosti Anasoft môžme zaradiť medzi štatnu a verejnú správu, zdravotníctvo, priemysel, finančné inštitúcie a mnoho ďalších. Ide teda o významného poskytovateľa služieb v oblasti IT po dobu 18 rokov. Taktiež počas pôsobenia vznikli partnerstvá, ktoré výrazne posunuli rozvoj spoločnosti. Ide o silné a zvučné firmy, ktoré vo svete patria medzi uznávané spoločnosti.

Inovačný systém vo firme MONOGRAM

Spoločnosť MONOGRAM je dnes už pomerne dobre známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to hlavne vďaka spojím inovatívnym riešeniam a mnohým projektom, na ktorých pracovala.
Od svojho vzniku je orientovaná na inovácie a rozvoj nových technológií a produktov. Tento trend si udržala a vďaka nemu je dnes jednou z najinovatívnejších slovenských firiem.
Medzi najvýznamnejšie inovatívne produkty patria: Coverpage, Colosseo EAS, BroadCastCase

Syndikovať obsah