Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovácie v spoločnosti Košice IT Valley z.p.o.

    Článok sa zaoberá úspechom produktových inovácií spoločnosti Košice IT Valley z.p.o. Cieľom združenia, ktoré zatiaľ nemá na Slovensku obdobu, je vybudovať v regióne východného Slovenska Centrum excelencie informačných a komunikačných technológií a zatraktívniť jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých ľudí. Chce zároveň prispieť k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti na východe republiky, vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IT priemyslu v regióne. Združenie je otvorené pre každého, kto má ochotu prispieť k naplneniu týchto cieľov.
    Spoločnosť kladie veľký dôraz na spoľahlivosť, istotu a stabilitu pre svojich klientov.

Predmet činnosti združenia:

 1. Vytváranie ekonomických, spoločenských a technologických podmienok a stimulovanie ľudských zdrojov s cieľom vybudovať Centrum excelencie informačných a komunikačných technológií v regióne východného Slovenska
 2. Pomoc a spolupráca pri zvyšovaní kvality vzdelávacích a tréningových programov, ktoré ponúkajú univerzity v regióne a IT sektor
 3. Podpora iniciatív zameraných na zatraktívnenie sektora informačných a komunikačných technológií v regióne východného Slovenska pre pracovnú silu, študentov a IT firmy z celého Slovenska i zahraničia
 4. Podpora aktivít smerujúcich k transformácii východného Slovenska na región so znalostnou spoločnosťou a ekonomikou
 5. Usmerňovanie vývoja informačnej spoločnosti v regióne
 6. Podpora iniciatív a aktivít smerujúcich k redukcii regionálnych disparít a k zvyšovaniu sociálnej inklúzie, využitím informačných a komunikačných technológií (e-inklúzia)
 7. Vytváranie komunikačnej platformy medzi IT priemyslom, verejnou správou a vzdelávacími inštitúciami v regióne
 8. Podpora vedecko-výskumných projektov v oblasti IT
 9. Vyhľadávanie informačných zdrojov a podporných fondov pre realizáciu vlastných aktivít

 

Napĺňanie cieľov združenia realizujeme:

 • prostredníctvom vzdelávacej, poradenskej, konzultačnej a propagačnej činnosti
 • organizovaním seminárov, školení a konferencií
 • realizáciou projektov zameraných na podporu cieľov združenia
 • vypracovaním analýz, štúdií a prognóz rozvoja regiónu a spoločnosti
 • publikačnou a vydavateľskou činnosťou
 • mobilizáciou vlastných a externých zdrojov
 • medzinárodnou a cezhraničnou spoluprácou s organizáciami podobného charakteru

Vízia

Vytvorenie regionálneho partnerstva IT fi riem, univerzít a samosprávy, ktoré prispeje k rozšíreniu a skvalitneniu ponuky vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifi kovanú pracovnú silu a vypracovaniu spoločnej stratégie nevyhnutnej pre dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska a postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov.

Misia

 • priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou vďaka úzkej spolupráci IT firiem univerzít a samosprávy
 • poskytnúť možnosti vzdelávania potrebného pre tieto pracovné miesta
 • prispievať k vypracovaniu a realizácii stratégie rozvoja znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti s využitím konceptu „učiaceho sa regiónu” a implementácie digitálnych ekosystémov
 • vytvoriť v regióne východného Slovenska podnikateľsky priateľské prostredie stimulujúce všetky formy inovácie

História

2007

Združenie právnických osôb Košice IT Valley bolo oficiálne zapísané do Registra právnických osôb 6. marca 2007. Vzniklo ako spoločná aktivita zástupcov univerzít, orgánov verejnej správy a popredných domácich a zahraničných IT firiem, ktorí mali záujem posilniť oblasť informačno-komunikačných technológií v regióne Košíc. Po ustanovení organizačnej štruktúry a orgánov združenia Valné zhromaždenie zvolilo za prvého riaditeľa Antona Čižmára. Prvé aktivity združenia mali najmä charakter finančného sponzoringu odborných podujatí a prispievali k vybudovaniu organizačnej štruktúry. Koncom roka 2007 malo združenie 15 členov a štyroch sympatizantov.

2008

Rok 2008 bol pre združenie rokom rozširovania sa a hľadania oblastí pre svoje pôsobenie. Okrem sponzorstva združenie pripravovalo a realizovalo aj vlastné aktivity. Počas roka došlo k zmene na poste riaditeľa. Potom, ako sa Anton Čižmár stal rektorom Technickej univerzity v Košiciach bol za nového riaditeľ zvolený Zdeněk Havlice. Združenie sa rozšírilo na 18 členov a malo päť sympatizantov.

2009

Na prelome rokov 2008 a 2009 sa novým riaditeľom združenia stal Peter Sinčák. Združenie sa začalo aktívne prezentovať na domácej aj zahraničnej pôde, vybudovalo si sieť kontaktov, rozbehlo nové vlastné aktivity a aktívne sa zapájalo do tvorby projektov. Združenie sa od tohto roka chápe ako klaster a svoje aktivity smeruje prioritne do troch oblastí – vzdelávania, inovácií a investícií v oblasti informačno-komunikačných technológií. Došlo k stabilizácii členskej základne, združenie v tomto roku evidovalo 21 členov a piatich sympatizantov.

Partneri

Americká obchodná komora

Americká obchodná komora je organizácia zemaraná na služby svojim členom. Zameriava sa na 3 základné piliere - kontakty, informácie a verejnú obhajobu.stránka AmCHam

SARIO

Agentúra SARIO si za svoj základný cieľ kladie zvyšovanie životnej úrovne občanov Slovenska prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a znižovaním regionálnych rozdielov.stránka SARIO

Únia klastrov Slovenska

V roku 2010 sa združenie zapojilo do príprav vzniku Únie klastrov Slovenska. Únia vznikla v auguste 2010 a Košice IT Valley je jedným z jej zakladajúcich členov. Výkonný riaditeľ združenia, prof. Peter SInčák, bol zároveň zvolený za člena prezídia Únie.

EEN (Europe Enterprise Network)

Iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network (EEN) poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995 a integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7RP. Enterprise Europe Network združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

Zdroje: http://www.kosiceitvalley.sk/