Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu 2013

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru(EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) sosídlom v Mníchove, vyhlásila táto inštitúcia v r. 2013 súťaž "EPO Innovation Contest" pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD.

Zámer súťaže: poskytnúť študentom možnosť preskúmania skrytého bohatstva existujúcich patentových dokumentov a navrhnúť nové oblasti inovácií, najmä zo sektorov zelené technológie a udržateľný rozvoj.
Súťažiaci budú v úzkom kontakte s patentovými odborníkmi EPÚ a zmluvných štátov a budú mať k dispozícii podporu z Európskej patentovej akadémie, národných patentových úradov a z PATLIB Centier.

Súťaž je určená pre študentov všetkých odborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a sú zapísaní na univerzite, vysokej škole alebo podobnej vzdelávacej inštitúcii. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

Úloha súťažiacich: definovať výskumný projekt potenciálne zaujímavý z hľadiska budúceho výskume a vývoja (R&D).

Projekt má obsahovať nasledujúce časti:

1/ Opis technických problémov, ktoré sa v súčasnej dobe vyskytujú v
jednej z nasledujúcich oblastí:
A. Trvalo udržateľná produkcia potravín
B. Ekologická výroba a uchovanie energie
C. Riadenie odpadového hospodárstva, recyklácia, mestská ťažba (druhotných
surovín z prímestských skládok)
D. Inteligentné systémy riadenia dopravy a prepravy
E. Technológie pre inteligentné domácnosti

2/ Použitie patentových databáz a prezentáciu súčasného stavu vývoja v
danej oblasti - "stav techniky"

3/ Všeobecný prieskum potenciálu trhu pre navrhnuté riešenia

Úloha Úradu priemyselného vlastníctva SR v tejto súťaži:
zbierať prihlášky a následne vybrať jednotlivých súťažiacich alebo súťažné tímy pre každú technickú oblasť. Záujemcovia predložia životopis (maximálne 2
strany) a koncept svojho projektu, kde opíšu problém zo zvolenej oblasti a
uvedú, prečo by nájdenie riešenia bolo prínosom.

Jednotlivci alebo tímy vybraní do súťaže budú zaregistrovaní na
špecializovaný diaľkový vzdelávací kurz, ktorý im ponúkne návod na rozvoj
pôvodnej myšlienky a ďalšie vedenie projektu.
Diaľkový vzdelávací program bude prebiehať od 18. marca do 13. júna 2013.

Pracovný jazyk tohto programu a odborného vedenia bude angličtina.
Záverečný projekt môže byť predložený v angličtine, francúzštine alebo v nemčine. Termín predloženia hotového projektu je 13. júl 2013.

Registrácia do súťaže trvá od 14. januára 2013 do 15. marca 2013.

Prihlášky do súťaže musia byť zaslané Úradu priemyselného vlastníctva SR
najneskôr do 28. februára 2013 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Ing. Lucia Bocková
Kancelária predsedu a medzinárodných vzťahov
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Na obálke uveďte "EPO Innovation Contest"

O víťazoch rozhodne medzinárodná porota. Víťazi budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční 17. októbra 2013 v Mníchove. EPÚ uhradí náklady na cestu a ubytovanie.

Víťaz každej z kategórií bude odmenený sumou 5.000 eur.

Na slávnostnom odovzdávaní cien budú mať víťazi príležitosť prezentovať svoj výskumný projekt pred významným publikom.
Pravidlá súťaže sa nachádzajú na nasledujúcej adrese:
http://www.epo.org/learning-events/40epc/competition.html

Tešíme sa na nové nápady vašich študentov!

S pozdravom

Ing. Lucia Bocková

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Kancelária predsedu a medzinárodných vzťahov Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48/4300 276
fax: +421 (0) 48/4300 402
e-mail: lucia.bockova@indprop.gov.sk
web: www.upv.sk, www.patentovat.sk