Preskočiť navigáciu.
Domov

Prehľad inovačných aktivít v spoločnosti NESS Slovensko a.s.

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /data/5/4/54877fec-712a-4e8c-baaa-291b2a26f5d1/euin.org/sub/podnikanieainovacie/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

Ness Technologies vznikla v roku 1999 v Izraeli. V súčasnosti pôsobí v 18 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 7700 zamestnancov. Zisk spoločnosti za rok 2010 bol približne 572 miliónov amerických dolárov. Jej zástupcom na Slovensku je spoločnosť Ness Slovensko a.s. Spoločnosť bola v posledných rokoch úspešná aj vďaka prijatiu dôležitých marketingových a organizačných inovácii. Z globálneho hľadiska bolo najväčšou procesnou inováciou zavedenie Ness Software Product Labs, ktoré pozitívne ovplyvnilo úspešnosť celej Ness Technologies.

1. O spoločnosti


logo
Obr. 1: Logo spoločnosti NESS Technologies
(http://web.ics.upjs.sk/obr/Ness_logo.png)

Vznik

Ness Technologies vznikla v roku 1999 v Izraeli. V súčasnosti pôsobí v 18 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 7700 zamestnancov. Zisk spoločnosti za rok 2010 bol približne 572 miliónov amerických dolárov.

Ness Slovensko, a.s. je dcérskou spoločnosťou Ness Technologies. Izraelská spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 2003 odkúpením spoločnosti APP Slovakia, s.r.o. V tom istom roku vznikla nová spoločnosť Ness Slovakia, s.r.o. V októbri 2005 došlo k fúzii Ness Slovakia, s.r.o. a DELTA Electronic Services, a.s. Názov spoločnosti sa zmenil na Ness Slovensko, a.s.

V roku 2007 vzniká v Košiciach Ness KDC, ktorá je dcérskou spoločnosťou Ness Slovensko, a.s. Akronym KDC znamená Košice Development Center. Toto centrum slúži len pre vývoj softvérových riešení, celá administratívna a manažérska časť spoločnosti sídli v Bratislave. V súčasnosti má Ness Slovensko, a.s. pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Poznámka: V ORSR sa udáva vznik spoločnosti 17.1. 1991. Je to dátum vzniku spoločnosti DELTA Electronic Services a.s.

Profil

Spoločnosť Ness Slovensko a.s. má sídlo v Bratislave. Jej základné imanie je 39 900 EUR. ZI je rozdelené na akcie, ich počet je 100. Jedná sa o akcie kmeňové, menovitá hodnota akcie je 399 EUR. Jediným akcionárom je Ness Technologies B.V. Štatutárny orgán tvorí predstavenstvo, kontrolným orgánom je dozorná rada. Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. V súčasnosti sedia v predstavenstve ako aj v dozornej rade tri osoby.

Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie komplexných IT riešení pre lokálne spoločnosti z odvetví:

 • energetiky a utilít
 • štátnej správy a samosprávy
 • finančných služieb
 • telekomunikácií a priemyslu

Podľa zamerania na zákazníka sa spoločnosť delí na tri divízie. Sú to:

 • Divízia Public
 • Divízia Utilities
 • Divízia Finance & Telco

Hlavnú konkurenciu na Slovensku tvoria spoločnosti Siemens PSE, Softec, Datalan, Gratex, Anasoft, PosAm, Asseco.

2. Inovácie v rôznych oblastiach

Personálna politika

V roku 2009 došlo v spoločnosti Ness Slovensko a.s. k niekoľkým dôležitým zmenám. Jednou z nich bola nová organizačná štruktúra, kde sa vhodným preskupením zamestnancov získali zdroje na prípravu pre kľúčové projekty.

Počet zamestnancov sa mierne zredukoval, čo bolo spôsobené začlenením pobočky v Banskej Bystrici do dcérskej spoločnosti Ness KDC s.r.o. v Košiciach. Išlo prevažne o juniorské pozície. Spoločnosť bola posilnená o seniorské pozície špecialistov ku kľúčovým projektom.

V roku 2009 spoločnosť implementovala nový nástroj internej mobility, čím boli vytvorené nové možnosti pre flexibilných zamestnancov. Každý zamestnanec sa môže uchádzať o každú pozíciu v rámci Ness CEE (Central Eastern Europe).

Za účelom odborného a kariérneho rastu sa spoločnosť snaží zvyšovať jazykovú úroveň svojich zamestnancov pomocou investícii do vzdelávania.

Za účelom spätnej väzby od zamestnancov sa realizoval prieskum spokojnosti zamestnancov. Pomocou jeho výsledkov sa pripraví akčný plán na ďalšie obdobia.
organizacna_struktura
Obr. 2: Organizačná štruktúra NESS Slovensko a.s.
(výročná správa http://www.ness.com/sk-SK/Company/Documents/Vyrocna_sprava_NESS_Slovensk...)

Rast spoločnosti

V roku 2005 spoločnosť Ness Slovensko a.s. založila dcérsku spoločnosť Ness KDC s.r.o. Bolo to prvé európske vývojové centrum Ness Development Center, ktoré sa zameriava na vývoj a testovanie softvéru a s tým súvisiacich špecializovaných služieb pre zákazníkov Ness zo západnej Európy a zámoria.

Medzi firemná spolupráca

Ako príklad si môžeme uviesť aktuálny projekt elektronických služieb zdravotníctva (eHealth), na ktorom pracuje spoločnosť Ness Slovensko a.s. v spolupráci so spoločnosťou LYNX s.r.o.

Ness v tomto projekte pôsobí v úlohe systémového integrátora a bude zastrešovať aplikačnú časť, LYNX má na starosti bezpečnosť a infraštruktúru projektu. Projekt sa bude realizovať s využitím technológii ďalších partnerov ako sú Cisco, IBM, Microsoft.

Riadenie kvality

Spoločnosť pracuje podľa medzinárodných štandardov integrovaného systému manažérstva. V roku 2010 prešla na certifikát ISO9001:2008 – Systém manažérstva kvality. Taktiež spoločnosť implementovala do svojej činnosti prvky manažérstva informačnej bezpečnosti(ISO 27001), environmentálneho manažérstva(ISO 14001) a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci(OHSAS 18001).

Marketing

V roku 2009 došlo k personálnej zmene na pozícii Marketing Director. Bola určená nová stratégia, ktorá smerovala k zmene internej ako aj externej komunikácie spoločnosti na Slovensku.

Spoločnosť sa začala objavovať častejšie v médiách v spojitosti s realizovanými projektmi. Taktiež sa začali uverejňovať aj všeobecné informácie o dianí v spoločnosti. V internej komunikácii sa spustil nový, informačne lepší Intranet a elektronicky začal byť distribuovaný interný časopis Inside. Oba tieto informačné kanály prispeli ku pravidelnej informovanosti všetkých zamestnancov.

V oblasti Sales supportu boli profilové listy a produktové materiály informačne aktualizované a prerobené do nového grafického dizajnu.

Firemný výskum a vývoj

Hlavným krokom v tejto oblasti bolo založenie obchodnej jednotky určenej na výskum, vývoj a služby z oblasti inžinierstva softvérových produktov a poradenstva pod názvom Ness SPL (Software Product Labs).

NESS_SPL
Obr. 3: NESS Software Product Labs
(http://www.ness.com/Primary/Services/software-product-engineering/Publis...)

Zavedenie Ness Adaptive Agile - použitie hybridne rozptýlenej agilnej metodiky umožňuje organizáciám využívať zároveň výhody offshore a prínosy agilných postupov, čo vedie ku skráteniu doby vývojového cyklu a celkovo zlepšeniu kvality ich produktov.

3. Ness Software Product Labs

Charakteristika inovácie

Ness Software Product Labs bola založené v roku 1999. Zaoberá sa tvorbou softvérových laboratórií priamo u zákazníka, ktoré spolu s inžinierskymi tímami zákazníka vytvárajú inovačne produkty rýchlejšie a opakovane. V súčasnosti Ness SPL ovplyvňuje inováciu produktov pre popredné softvérové spoločnosti za viac než 30 mld. amerických dolárov.

Ness SPL zamestnáva v súčasnosti viac než 2400 zamestnancov vo viac než 50 laboratóriách po svete. Priemerná doba vzťahu zo zákazníkom je 4 roky.

Ness SPL okrem iného ponúka balík služieb nazvaný Služby životného cyklu vývoja produktov.

Spoločnosť zostavuje a prispôsobuje svoje laboratória tak, aby pokryli celý životný cyklus produktov jeho zákazníkov. Laboratórium je vytvárané a udržované nielen počas tvorby jednotlivých verzií produktu, ale po celú dobu trvania zákazky.

Služby sú rozdelené podlá jednotlivých etáp životného cyklu softvérového produktu.

 • produktová stratégia
 • testovanie produktov a zaistenie kvality
 • inžinierstvo uvoľňovania verzii
 • podpora uvoľnených verzii
 • profesionálne služby

_zivotny_cyklus_produktu
Obr. 4: Životný cyklus softvérového produktu
(http://www.ness.com/SiteCollectionImages/SPL-PDLC.jpg)

Ďalšou z ponúk Ness SPL je možnosť globálnych dodávok. Jedná sa o služby inžinierstva softvérových produktov s využitím kombinácie onsite, offsite a offshore tímov a distribuovaných metód vývoja. Rozsiahle tímy môžu pôsobiť lokálne a spolupracovať globálne.

Podmienky vzniku

Jednou z hlavných podmienok vzniku Ness SPL, bol stále sa zvyšujúci dopyt po informatizácii a inovatívnych riešeniach v spoločnosti. Najciteľnejšie to bolo hlavne v regiónoch strednej a východnej Európy, kde aj v súčasnosti Ness SPL pôsobí. Spoločnosť vstúpila do týchto regiónov v správnom čase, keď trh ešte nebol presýtený.

Ďalšou podmienkou sú zamestnanci, ktorý sa radia medzi expertov vo svojom obore. Každé laboratórium je vybavené tímom ľudí, ktorý majú správne vedomosti a znalosti presne podľa potrieb zákazníka.

4. Hlavný konkurenti

Hlavnú konkurenciu pre Ness Slovensko a.s. tvoria spoločnosti Siemens PSE, Softec, Datalan, Gratex, Anasoft, PosAm, Asseco.

Keďže všetky konkurenčné spoločnosti sa zaoberajú tou istou činnosťou a to vývojom softvéru, ich inovatívne riešenia sú podobné ako pri spoločnosti Ness. Skoro každá z týchto spoločností ponúka outsourcing, prenájom jednotlivých špecialistov alebo dokonca celých tímov.

5. Ochrana duševného vlastníctva

Ochrana duševného vlastníctva vo vzťahu zamestnanec – spoločnosť je približne takáto. Každé inovatívne riešenie alebo produkt, ktoré zamestnanec v danom obore vytvorí je duševným vlastníctvom spoločnosti.
Ness predáva softvér formou licencie, ktorou udeľuje povolenie na používanie jeho kópie. Tento softvér je chránený autorskými právami, ktorých presný rozsah sme nezistili.

6. Hlavné faktory úspešnosti inovácii

Medzi hlavné faktory úspešnosti inovácii určite patrí dostatok finančných zdrojov na implementáciu a úspešné dokončenie inovačného riešenia. Taktiež je dôležitý výber správneho času a miesta pre uvedenie inovácie na trh(napr. Ness SPL).
Ak sa jedná o vnútro podnikovú inováciu, je dôležitá flexibilita a prispôsobivosť zamestnancov spoločnosti, ako aj ochota zamestnancov stále na sebe pracovať a vzdelávať sa.

7. Náklady a výnosy

Náklady a výnosy spoločnosti NESS Technologies v tisíckach USD
2009 2010
výnosy 511 947 571 787
náklady 386 061 412 934
z toho náklady na vývoj softvéru 87 135 96 540
zisk 125 886 158 853

8. Zdroje


OR SR
Výročná správa Ness Slovensko a.s.
Tlačová správa - Ness Technologies Announces Fourth Quarter and Full Year 2010 Financial Results