Preskočiť navigáciu.
Domov

Software AG

Líder v oblasti bussines process management - Software AG je globálny líder v oblasti technológií podnikových procesov. 40 rokov inovácií priniesol vynález prvej transakčnej databázy Adabas, platformu pre prvú obchodnú procesnú analýzu ARIS, či prvý B2B server. Ďalej sa zaoberá servisne orientovanou integračnou platformou WebMethods, ktorá sa postupne integruje do všetkých riešení. Vďaka vlastnému úspešnému vývoju ponúka “end to end” riadenie obchodných procesov (business process management - BPM) riešenia s najnižšími celkovými nákladmi.

Spoločnosť bola založená v roku 1969 skupinou šiestich mladých zamestnancov konzultačnej firmy AIV (Institut für Angewandte Informationsverarbeitung). Táto nemecká spoločnosť má v súčasnosti viac než 10 000 zákazníkov vo viac ako 70 krajinách. Software AG je druhým najväčším dodávateľom softvéru v Nemecku, štvrtá v Európe (po akvizícii spoločnosti SAP Business Objects o) a medzi 25 najlepšími na celom svete.
Software AG je globálny líder v oblasti technológií podnikových procesov. 40 rokov inovácií priniesol vynález prvej transakčnej databázy Adabas, platformu pre prvú obchodnú procesnú analýzu ARIS, či prvý B2B server. Ďalej sa zaoberá servisne orientovanou integračnou platformou WebMethods, ktorá sa postupne integruje do všetkých riešení. Vďaka vlastnému úspešnému vývoju ponúka “end to end” riadenie obchodných procesov (business process management - BPM) riešenia s najnižšími celkovými nákladmi. ARIS, WebMethods, Adabas, Natural a zlúčenie s IDS Scheer Consulting, predstavujú unikátne portfólio pre:

  • Procesná stratégia
  • Dizajn
  • Integrácia a riadenie
  • Servisne orientovaná integrácia a správa dát
  • Procesne riadená implementácia SAP
  • Konzultácie a služby

Vysoko výkonný transakčný systém pre správu databáz Adabas bol uvedený na trh v roku 1971 a V roku 1979 bola zahájený vývoj Natural spolu s 4GL jazykom pre vývoj aplikácií. Spoločnosť úspešne pokračovala otvárať pobočky a dcérske spoločnosti v krajinách, ako je Severná Amerika (1971), Japonsko (1974), UK (1977), Francúzsko (1983), Španielsko (1984), Švajčiarsko, Rakúsko, Belgicko a Saudská Arábia (1985). V roku 1987 Software AG mala približne 500 zamestnancov, 12 pobočiek v Európe a pobočkami vo viac než 50 krajinách sveta. V roku 1999 bol uvedený Software AG na frankfurtskej burze.

Cieľoví zákazníci
Vo veľkej väčšine je potreba riadenia obchodných procesov vo väčších spoločnostiach, preto zákazníkmi AG Software sú najčastejšie veľké korporácie, banky, či vládne inštitúcie. Rovnako aj ostatné ponúkané služby sú prioritne zamerané na trh so stredne veľkými až veľkými spoločnosťami.

Ponuka hodnoty
Ponúkané komplexné riešenie riadenia obchodných procesov môžeme rozdeliť do 3 hlavných oblastí:

  • Business Proces Manažment (BPM) – Patrí sem zdokonaľovanie procesov, SAP manažment, process Intelligence, ARIS
  • Business Infrastructure – Integrácia aplikácií, integrácia databáz, SOA a WebMethods
  • Enterprise Data – Data manažment, vývoj aplikácií, MainFrame integrácia, archivácia dát Adabas, Natural One

Ďalej spoločnosť AG Software ponúka certifikované školenia, odborné konzultácie a rôzne ďalšie aktivity s tým spojené.
Najvýznamnejšie produkty spoločnosti Software AG:

  • Adabas – Vysokovýkonné transakčné databázové systémy
  • Natural - 4GL vývojový jazyk používaný spolu s Adabas pre vývoj aplikácií
  • Tamino informačný server - Informačný server pre Internet na báze XML pre ukladanie, správu a prenos štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
  • WebMethods - ESB, BPMS, SOA Enablement a B2B integrácia
  • ARIS - Platforma na analýzu podnikových procesov. Bezplatná verzia je k dispozícii ako ARIS Express

Zákazníci a vzťahy
Spoločnosť ponúka k svojim riešeniam technickú podporu a to v niekoľkých formách. Najdôležitejšia je nadštandardná podpora softvérových riešení do niekoľkých hodín, avšak ku svojim produktom majú zákazníci štandardne prístup na fórum. Spoločnosť ďalej ručí za dlhoročnú podporu aj pre staršie softvérové riešenia. Samozrejmosťou je poskytovanie školení zákazníkov.
Pre potenciálnych zákazníkov sa organizujú semináre (Webinars) a prezentácie produktov a to aj na takých konferenciách ako je CeBIT, ProcessWorld.
Toky výnosov
V roku 2009 vzrástli tržby o 18%, čistý zisk o 22%, a „cash flow“ o 41% medziročne. Základom tohto jedinečného úspechu je dlhodobá firemná stratégia, ktorej dôsledné vykonávanie rovnako ako ďalší vývoj výrazne napredoval. Výsledkom tejto stratégie bol robustný obchodný model, ktorý umožnil Software AG profitovať aj v období krízy, ako tomu bolo v roku 2009.

Prevzatie spoločnosti IDS Sheer
Kľúčovým prvkom strategického rozvoja a zabezpečenie budúcnosti Software AG v roku 2009 bolo prevzatie akcií nemeckej softvérovej a poradenskej spoločnosti IDS Scheer AG, Saarbrücken. Zlúčenie s IDS Scheer urobilo spoločnosť Software AG globálnym dodávateľom podnikových procesov s 6000 zamestnancami a ročným obratom viac ako 1 miliarda €.
Vlastnosti Software AG:

  • Silné-technologické vedenie v middleware produktoch a automatizácii podnikových procesoch
  • Finančná sila
  • GoodWill

sú doplnené vlastnosťami modelovania, analýzy a monitoringu obchodných procesov a veľkou poradenskou schopnosťou pre približne 7500 zákazníkov. IDS Scheer ponúka rozsiahle znalosti v danom odbore, priamy prístup na trh a silnú pozíciu v poradenstve SAP podnikania. Kombinácia týchto dvoch technologicky vedúcich produktových portfóliách pokrýva všetky potrebné reťazce na vynikajúcu obchodnú analýzu podnikových procesov a modelovanie, zavádzania, a ich monitorovanie, rovnako ako meranie výkonu v reálnom čase. Táto komplexná ponuka je unikátna na svetovom trhu, čo posilňuje konkurencieschopnosť Software AG v dlhodobom horizonte. Dosiahnutie kritického množstva podielu európskeho trhu zlepšuje postavenie spoločnosti. Okrem toho, odbornosť konzultačnej spoločnosti IDS Scheer zvyšuje schopnosť realizovať výrobky špecifické a významné projekty.
BPM vznikajúci ako nový, silnejší poskytovateľ pre integráciu riešení SAP do heterogénnych aplikácií dáva zákazníkom konkurenčné výhody vďaka účinnejším on-line systémom. Spojenie umožňuje spoločnosti IDS Scheer rast a zabezpečenie dlhodobej budúcnosti ARIS. Naďalej umožňuje pôsobenie v oblasti odborných konzultácií. Obe spoločnosti majú celosvetovo vynikajúci GoodWill a vynikajúci imidž, preto spojenie týchto spoločností bolo kľúčové z pohľadu budúceho podielu na trhu.
Hlavné zdroje
Hlavným zdrojom spoločnosti sú ľudské zdroje. Neustály vývoj softvéru si vyžaduje množstvo skúsených ľudí podobne ako aj pri odborných konzultáciách. Preto sa kladie veľký dôraz na starostlivosť o zamestnancov, ktorým sú poskytnuté rôzne výhody.

Štruktúra nákladov
Na začiatku roka 2009, Software AG spustila program ako reakciu na krízu, v ktorom bolo zavedených 10 bodov. Úspory vo výške 20 miliónov € sa dotkli hlavne administratívy, obchodných a marketingových nákladov. Naopak výdavky na výskum a vývoj sa zvýšili, pričom náklady na zamestnanca zostali stabilne rovnaké. V celkovom výsledku sa dosiahol zisk aj v roku krízy a zároveň sa položili základy pre oživenie. Údaje za predchádzajúci rok boli zodpovedajúcim spôsobom upravené a štruktúra nákladov funkcie sa mierne zmenila. V danom roku vzrástli náklady na predaj o 46% z 205.1 miliónov € 300.3 miliónov €. Toto bolo primárne dôsledkom akvizície spoločnosti IDS Scheer AG a z toho vyplývajúci vyšší podiel služby príjmov. V obchodnej divízii WebMethods sa náklady na predaj mierne zvýšili z 115.0 miliónov € na 116.4 €. V roku 2009, výskum a vývoj nákladov vzrástli o 8 %, z 76.2 mil € na 82.2 mil. €. V dôsledku integrácie WebMethods, ktorá bola uzavretá v roku 2009, podiel výdavkov na tržby z produktov bolo prakticky bez zmeny. Podrobnejšie ukazovatele sú na nasledujúcom obrázku.

Inovácie

Inovácie sú hlavnou činnosťou spoločnosti a zahŕňajú ďalší rozvoj portfólia, preto pokračujúce zlepšovanie a rozširovanie ponuky je prioritou. Doteraz bola vždy Software AG známa ako produkt poskytovateľa vyvíjajúca vlastné softwarové produkty a riešenia viac ako 40 rokov. Tento prístup priebežne poskytuje zákazníkom na trhu najlepšie technológie a priame doručenie. Zákazníci sú tak ochotní investovať do nových projektov a zmluvy o údržbe. Spoločnosť teda vytvára stabilné výnosy a marže pre dlhodobú budúcnosť.
Inovačná stratégia - Schumpeterova klasifikácia

  • Inovácie produktov
  • ADABAS
  • WebMethods
  • Natural
  • Vzájomná integrácia produktov (WebMethods)
  • Nový trh
  • ARIS – po odkúpení spoločnosti IdsScheer

- Inovácie ťahané dopytom (demand pull)

Výskum a vývoj vo firme
Hlavnou osobnosťou stojacou za výskumom je Dr. Peter Kürpick. V roku 2009 vzrástli náklady na vývoj a výskum o 8 % z 76,2 mil € na 82,2 mil €. Výsledkom integrácie WebMethods, ktoré boli nasadené v roku 2009 sa tržby z produktov prakticky nezmenili. K 31. decembru 2009 - 854 ľudí v oblasti výskumu a vývoja (o 31 % viac než na konci predchádzajúceho roka).
Software AG investície do výskumu a vývoja v roku

  • 2009: 14,2 % z tržieb z výrobkov
  • 2008: 14,1 % z tržieb z výrobkov
  • 2 Hlavné divízie
   - ETS – Enterprise transaction system

   Vyvinuli sa nové produkty, ktoré boli dobre prijaté na trhu, získali sa renomovaní zákazníci a veľké projekty, ďalej sa dosiahli dobré licenčné podmienky na údržbu v náročnom trhovom prostredí. Obchodná stratégia sa zameriava najmä na zabezpečenie ďalšieho technologického rozvoja a tradičného rozdelenia obchodného systému obchodovania so softvérom a hárdvérom pre existujúcich zákazníkov (sálové počítače na všetkých platformách). To je dôležité vzhľadom na životný cyklus úspešne bežiacich systémov, ktoré sú kritické vo finančnom sektore a logistike, alebo telekomunikačnom priemysle. Na druhej strane, Software AG je schopná zaistiť časť svojej klientskej základne, a tým zabezpečiť údržbu príjmov.
   - WebMethods - Hlavný nový vývoj v obchodnej divízii WebMethods bolo uvedenie WebMethods 8,0. WebMethods 8.0 ponúka nové funkcie pre všetky oblasti na ktoré sa vzťahuje tj. pre podnikové integrácie, B2B, business process management, BAM a SO. Vzhľadom k akvizícii Software AG s IDS Scheer, zákazníci sú tiež schopní kombinovať WebMethods
   8.0 a ARIS vďaka kompatibilite procesných modelov. Ďalšou inováciou bolo WebMethods Transfer produkt pre zabezpečenie prenosu dát. Na veľtrhu CeBIT 2009 veľtrhu sa predstavil AlignSpace produkt pre sociálne komunity na webe a tento produkt bude patriť k podnikaniu Process Management .

Počty zamestnancov
Podľa funkcie je možné rozdeliť počty zamestnancov podľa nasledovného obrázku.

Financovanie
V roku 2009, Software AG pokračovala vo svojom úspechu a bola schopná zaznamenať rekordné ročné údaje za tretí rok po sebe. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, príjmy sa zvýšili o 18 percent na € 847.4 miliónov eur. Prevádzkový zisk vzrástol o 21 percent na € 218.2 miliónov EUR, čo predstavuje EBIT marže 25,8 percenta. O 16% vyššia údržba príjmov a o 48% vyššie príjmy zo služieb vyplýva z akvizície spoločnosti IDS Scheer AG. V dôsledku toho opäť narástol zisk v ťažkom ekonomickom prostredí. Financovanie výskumu a vývoju predstavujúce výdavky:
• Rok 2009: 82,166 000 €
• Rok 2008: 76,224 000 €
• Osobné výdavky na vývoj produktu a súvisiace výdavky na IT

Konkurencia
Najväčšou konkurenciou je spoločnosť IBM, ktorá podobne ako Software AG vyvíja vlastný softvér na BPM. Ďalšími spoločnosťami zaoberajúcimi sa BPM je BPM Consulting, BPM Software, ... . Divízia ETS má silnú konkurenciu v podobe databázových riešení Oracle Database, Microsoft SQL alebo IBM DB/2.
Podiely na trhu

Licencie a patenty
Software AG vlastní 51 patentov z 24 rôznych odvetví a ďalších 158 patentov čaká na schválenie. Z celkového počtu 31 patentov podaných v roku 2009 je 13 patentov za nové vynálezy. Spoločnosť tieto patenty nijako nezneužíva a umožňuje cross-licensing dohody. Vybrané patenty:
• CN 100555280 C EP 1 860 577 A1
• CN 100583093 C CN 101076027
• DE 600 25 778 T2 US 2007/0300240 A1
• DE 693 17 037 T2 CN 101087312

Hlavné faktory úspešnosti
• Dlhoročné skúsenosti a vývoj úzko špecializovaných aplikácií
• Úspešná akvizícia, pomocou ktorej je vhodne doplnený chýbajúci prvok pre kompletné riešenie BPM

Zdroje
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_AG
http://www.softwareag.com/corporate/default.asp