Preskočiť navigáciu.
Domov

Inovačný systém vo firme DITEC, a.s.

Spoločnosť DITEC bola založená v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Už od svojho počiatku sa orientovala na poskytovanie pridaných služieb, ktoré organizácie potrebovali na nasadzovanie a prevádzku informačných technológií. Na základe tejto filozofie sa spoločnosť stala partnerom významných celosvetových dodávateľov, ktorých technológie nasadzovala a integrovala pre svojich zákazníkov. S rastom spoločnosti bolo potrebné zmeniť právnu formu – v roku 1995 sa spoločnosť DITEC transformovala na akciovú spoločnosť. Rozvojom portfólia produktov a poskytovaných služieb sa vytvorila skupina kooperujúcich firiem, ktorá po dokončení holdingového prepojenia vytvorila základ pre skupinu nazývanú DITEC Group. Spoločnosť DITEC je finančne konsolidovanou spoločnosťou s etablovaným postavením na trhu a jasným smerovaním do budúcnosti. Je to partner, ktorý svoje schopnosti niekoľkokrát demonštroval na riešení ambicióznych projektov pre veľkých zákazníkov. Je to spoločnosť, ktorá je stabilným, kvalitným a dlhodobým partnerom v oblasti informačných technológií a riešenia projektov v tejto oblasti. V roku 2001 sa firma presťahovala do nových priestorov v BBC V. Tieto priestory vytvárajú vhodné pracovné podmienky pre pracovníkov, vrátane dobrého technického zázemia.

Produkty a služby

  Produkty a služby spoločnosti DITEC, a.s. by sme mohli rozdeliť do šiestich oblasti.
  Aplikačný vývoj
  Spracovanie dokumentov
  Správa infraštruktúry
  Elektronický podpis
  Správa sieti
  Podpora

Aplikačný vývoj – Vývoj informačných systémov a aplikácií

  V oblasti vývoja informačných systémov a aplikácií sa spoločnosť DITEC, a.s. špecializuje na vývoj a dodávku riešení na mieru zameraných pre automatizovaný zber a spracovanie údajov s cieľom poskytnúť zákazníkom aplikačnú podporu jeho kritických podnikových, komunikačných a administratívnych procesov.
  Predmetom realizácie projektov je poskytovanie širokého spektra služieb od analýzy a špecifikácie požiadaviek, návrhu riešenia, cez vlastný vývoj a testovanie, dodanie technologickej infraštruktúry a uvedenie do produktívnej prevádzky vrátane poskytnutia školení a príslušnej dokumentácie až po dlhodobú podporu prevádzkovaného systému a jeho infraštruktúry.

Spracovanie papierových a elektronických dokumentov

  • Analýza a návrh infraštruktúry pre vstup dokumentov
  • Implementácia
  • Nasadenie a podpora

Správa infraštruktúry

  Firma poskytuje komplexné riešenia v oblasti organizácie a správy IT infraštruktúry, zabezpečenia správy identít a prístupov k jednotlivým sieťovým zdrojom a službám.

Systémový manažment

  Spoločnosť poskytuje riešenia pre zabezpečenie sledovania výkonu a chybových stavov IT infraštruktúry s možnosťou automatizácie procesov potrebných na vykonanie nápravných krokov.
  Nasadzuje prostriedky pre správu serverov a pracovných staníc so zabezpečením inventarizácie ich softvérového a hardvérového vybavenia, distribúcie softwarových aplikácií a ich aktualizácií a riešenia vzdialeného prístupu pre pracovníkov technickej podpory.

Elektronická komunikácia

  Spoločnosť dodáva vysoko dostupnú a bezpečnú elektronickú vnútropodnikovú komunikáciu z možnosťou externého prístupu z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením. Nasadením informačných technológií sprístupňuje vašej organizácii nový pohľad na vnútropodnikovú elektronickú komunikáciu so všetkými prvkami ako sú antivírová a antispamová ochrana ako aj nástroje pre podporu tímovej spolupráce s využitím skupinového plánovania úloh, diskusných priečinkov alebo zdieľaných kalendárov.

Databázy

  V oblasti databázových riešení poskytuje návrh a implementáciu analytických riešení, vytváranie dátových skladov, vytváranie OLAP kociek a reportovacie služby. Realizuje výkonné a vysoko dostupné databázové systémy so zabezpečením vytvárania a správy databáz, vytváranie spravovacích plánov, mirrorovanie databáz, replikácie dát, ladenie výkonu databázového systému a zabezpečovanie dát , T-SQL programovanie. V oblasti manipulácie s dátami realizuje prípravu migrácie dát, import a export dát a vytváranie transformačných balíkov.

Elektronický podpis

  Spoločnosť DITEC je jedným z najvýznamnejších dodávateľov technológií spojených s elektronickým podpisom. Tieto technológie predstavujú jeden z kľúčových faktorov pri implementácii elektronických služieb verejnej správy, ako aj elektronickej komunikácie v obchodných procesov. Predstavujú teda jeden zo základných kameňov, na ktorých je budovaná informačná spoločnosť.
  Riešenia v oblasti elektronického podpisu sú postavené na dlhodobých skúsenostiach v oblasti používania elektronického podpisu v reálnych aplikáciách. Implementovali prvé riešenia využívajúce elektronický podpis ešte dávno pred jeho ukotvením v legislatíve (Zákon č. 215/2002). Na základe získaných skúseností sa aktívne podieľali na príprave legislatívy o elektronickom podpise. Dlhodobo spolupracuje s NBÚ, ako orgánom zodpovedným za elektronický podpis. Aktívne sa podieľali aj na príprave všetkých noviel tohto zákona, vrátane zásadnej novely č. 214/2008, ktorá rieši praktické aspekty vytvárajúce podmienky pre široké uplatnenie elektronického podpisu.

Správa sietí

  Predstavuje hlavnú oblasť pôsobenia spoločnosti.

  Spoločnosť DITEC zabezpečuje riešeniu projektov v oblastiach:
  • budovanie sieťovej infraštruktúry
  • sieťový manažment
  • integrácia hlasu, videa a dát
  • IP telefónia
  • sieťová bezpečnosť
  • outsourcing
  • servisné služby s garantovanými parametrami služby (SLA)
  • konzultačné služby v oblasti sietí a sieťovej bezpečnosti

Budovanie sieťovej infraštruktúry

  Spoločnosť zabezpečuje dodávky a nasadzovanie dátových sieťových technológií vrátane ich servisnej podpory. Spoločnosť rieši problematiku kabelážnej infraštruktúry a globálnych sietí. Ako jeden z najvýznamnejších a viacnásobne ocenených partnerov spoločnosti CISCO ponúka riešenia v oblasti LAN, WAN, MAN, bezpečnosti, VPN, integrácie dát a hlasu, ako aj IP telefónie, ktoré umožňujú výrazne zefektívniť prevádzku a zvýšiť bezpečnosť komunikačných sietí.
  V oblasti infraštruktúry spoločnosť ponúka služby trvalého servisu, resp. outsourcovania infraštruktúry a jej prevádzky.

Sieťový manažment

  Prevádzka dátových sietí vyžaduje značné personálne kapacity a zlou organizáciou prevádzkových činností môže dostupnosť informačného systému klesnúť. Nasadzovaním prostriedkov sieťového manažmentu od popredných svetových dodávateľov spoločnosť vytvára predpoklady pre zníženie nákladov na prevádzku informačného systému, ako aj pre efektívne a rýchle riešenie vznikajúcich prevádzkových incidentov.

Integrácia hlasu, videa a dát

  Spoločnosť v oblasti konvergovaných sietí poskytuje riešenia na integráciu hlasu, videa a dát do jednej komunikačnej infraštruktúry založenej na protokole IP. Použitie konvergovaných sietí zredukovaní komunikačnej infraštruktúry podniku na jedinú (dátovú) infraštruktúru výrazným spôsobom redukuje potrebné investície, ako aj celkové prevádzkové náklady.

IP telefónia

  Spoločnosť implementuje riešenia hlasovej komunikácie na báze IP telefónie. Používanie IP telefónie je celosvetovým moderným trendom, ktorý prináša zvýšenú produktivitu práce vďaka previazaní hlasového riešenia s podnikovými aplikáciami, neobmedzenej mobilite a flexibilite. Implementáciou IP telefónie dochádza tiež k výraznej úspore káblovej infraštruktúry v budovách.

Sieťová bezpečnosť

  Sieťová bezpečnosť pri súčasnom trende masívneho nárastu počtu užívateľov a priepustnosti siete Internet predstavuje kľúčový prvok v sieťovej infraštruktúre podniku. Bez riešení z oblasti sieťovej bezpečnosti si nie je možné predstaviť akékoľvek pripojenie podniku či jednotlivca do verejnej siete Internet, poprípade prepojenie viacerých organizácií za účelom vzájomnej výmeny údajov a zdieľania aplikácií. Naša spoločnosť disponuje kvalifikáciou a technológiami pre komplexné riešenie problematiky bezpečnosti – od analýzy rizík, politiky bezpečnosti, až po praktické nasadzovanie jednotlivých technológií a návrhu opatrení administratívneho a organizačného charakteru. Vo svojich riešeniach používame technológie najvýznamnejších svetových dodávateľov.

Outsourcing

  Outsourcing sa stal jednou z najefektívnejších manažérskych stratégií. Oddelenie a odovzdanie podpornej činnosti špecializovanej firme umožní manažmentu spoločnosti lepšie sústredenie na „Core bussiness“
  Outsourcing sa často využíva v IT oblasti. Spoločnosť zabezpečuje :
  • outsourcing technickej podpory
  • outsourcing aplikácií

Servisné služby s garantovanými parametrami služby ( SLA)

  Spoločnosť poskytuje servisné služby pre sieťovú a inú infraštruktúru svojich zákazníkov. Spoločnosť disponuje celoslovenským pokrytím servisnými strediskami, čo jej umožňuje garantovať čas odstránenia poruchy už od dvoch hodín v nepretržitom režime 24x7x365

Konzultačné služby v oblasti sietí a sieťovej bezpečnosti

  Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom konzultačné služby vo všetkých hore uvedených oblastiach svojej činnosti.

Servisná podpora

  Zabezpečenie prevádzky informačných a komunikačných systémov tvorí významnú časť služieb spoločnosti DITEC, a.s.. Cieľom je dodávať funkčné, spoľahlivé a robustné riešenia a následne zaistiť ich spoľahlivú prevádzku a dostupnosť v súlade s business požiadavkami zákazníka.

Servisné služby

  Portfólio služieb technickej a servisnej podpory prevádzky obsahuje:
  • Údržba a rozvoj
  o špecializované monitorovanie, meranie, diagnostika a analýza, reporting a preskúmanie aspektov operatívneho
  technického stavu a dostupnosti komponentov IT infraštruktúry a zabezpečovaných IT služieb
  o identifikácia odchýlok, vyšetrovanie príčin a zavádzanie nápravných opatrení v rámci prevádzky IT infraštruktúry
  o vzdialená správa a údržba, správa a údržba v mieste prevádzky
  • Podpora prevádzky pri riešení incidentov, problémov a ostatných servisných požiadaviek
  o service desk a hotline
  o pohotovosť konzultantov a technických expertov
  o expresné riešenia incidentov v režime 24x7
  o podpora pri riešení identifikovaných problémov
  o riadenie zmien IT infraštruktúry

  Pokrytie servisných procesov a činností
  Centrum podpory zákazníkov je centrálnym kontaktným miestom spoločnosti DITEC, a.s. pre poskytovanie služieb technickej a servisnej podpory prevádzky IT služieb. Centrum podpory zákazníkov je schopné nepretržite 24x7
  • prijímať servisné požiadavky - informácie o incidentoch, požiadaviek na zmeny, prípadne požiadavky na zriadenie
  nových IT služieb
  • zabezpečiť eskaláciu riešenia servisných požiadaviek, ktoré nie je možné realizovať v požadovanom termíne
  • poskytnúť informácie o plánovaných odstávkach a prerušeniach v dostupnosti poskytovaných IT služieb, napr. z
  dôvodov prevádzkových zásahov a údržby
  • poskytnúť zákazníkom aktuálne informácie o stave riešenia nahlásených servisných požiadaviek prostredníctvom web
  stránky alebo formou spätných telefonických volaní, emailom alebo SMS
  • realizovať prieskum spokojnosti zákazníka s riešením jednotlivých servisných požiadaviek
  • zabezpečiť zber a spracovanie metrík pre vyhodnocovanie plnenia zmluvných SLA parametrov poskytovaných IT služieb
  Spracovanie servisných požiadaviek je realizované v súlade s odporúčaniami ITIL, a samozrejme je podporované robustnou infraštruktúrou kontaktného/Call centra a aplikačného vybavenia na podporu procesov podpory a riadenia IT služieb. Prostredníctvom web rozhrania je možno priamo online vstúpiť do service desku a zadávať nové servisné požiadavky, prezerať si detailné informácie o stave riešenia servisných požiadaviek, realizovaných servisných úkonoch, prezerať si sumárne reporty o poskytovaných IT službách a plnení SLA parametrov.

Partneri

  Spoločnosť DITEC spolupracuje s viacero významnými partnermi.
  Ako príklad uvediem uvediem:

  IBM

  ako vedúci dodávateľ ponúka široké spektrum riešení ako v oblasti hardvérových prostriedkov, tak aj v oblasti softvérových riešení. Spoločnosť DITEC, ako jeden z významných partnerov na slovenskom trhu, ponúka v rámci svojich riešení nasledujúce technológie:
  • hardvérové zostavy pre výkonné a spolahlivé servery, pracovné stanice a notebooky
  • veľkokapacitné výkonné pamäťové zariadenia Shark ako súčast systému pre správu údajov a dátové sklady
  • štruktúrovaná kabeláž ACS
  • technológie pre data-warehousing a analýzu údajov
  • technológie Content management pre oblasť komplexného spracovania dokumentov

  CISCO

  CISCO systems patrí k najvýznamnejším firmám v oblasti informačných technológií a k vôbec najväčším firmám na svete. Spoločnosť Cisco bola v minulosti predovšetkým veľmi úspešným predajcom smerovačov, dnes je to však globálny obchodný partner pre „digitálnu ekonomiku“.
  DITEC je dlhoročným a viacnásobne oceneným partnerom pre oblasť sieťových riešení. Naše riešenia kladú maximálny dôraz na vlastnosti klúčové pre konkrétneho zákazníka pri udržaní rozumnej investičnej náročnosti a rýchlej návratnosti. Z dôležitých atribútov našich riešení by sme chceli vybrať spoľahlivosť a bezpečnosť. Príkladom riešení je integrovaný prenos hlasu a dát, či IP telefónia.

  ORACLE

  Oracle patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce podnikový softvér na svete, ktorý zákazníkom umožňuje získavať tie najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie z ich vlastných informačných systémov a dátových zdrojov. V našich riešeniach sa opierame predovšetkým o Databázu Oracle pre jej výkon, škálovateľnosť a bezpečnosť, jej nástroje pre budovanie dátových skladov a business intelligence aplikácií. V oblasti budovania aplikácií, automatizácie procesov a systémovej integrácie sa orientujeme na vývoj aplikácií a služieb vytvorených na základoch flexibilnej architektúry orientovanej na služby (SOA) na platforme Oracle Fusion Middleware.

Existujúce implementácie

  Má zmysel hovoriť o nasadených riešeniach s väčším významom pre širší okruh používateľov
  Colná správa SR –podateľňa pre elektronické procesy tranzitu
  Daňová správa –podávanie daňových priznaní
  Úrad vlády SR –centrálna podateľňa pre potreby ostatných orgánov
  Ďalšie zaujímavé (pripravované)
  Kataster –podania do katastra
  MS SR –podania do Obchodného registra

  Príkladom je Colná správa:

  Riešenie implementované v rámci systému EKR –elektronické komunikačné rozhranie
  implementácia elektronických komunikačných procesov Colnej správy SR
  v súčasnosti procesy tranzitu, deklarácie, spotrebné dane, ...
  Stav riešenia:
  nasadenie do prevádzky od 9/2005
  úplné odstránenie „papierovej“ komunikácie v procesoch tranzitu
  predstavuje 40.000 správ mesačne

Systém ochrany duševného vlastníctva

  Spoločnosť DITEC a.s. predáva svoje produkty pod ochrannou známkou © Copyright 2009-2011DITEC, a.s.ktorá je zapísaná v registri ochranných známok

Konkurencia

  •eSignatures.r.o.
  •DISIG a.s.
  •GAVALIERI s.r.o.
  •LLarik s.r.o.
  spoločnosti zaoberajúce sa zabezpečeným elektronickým podpisom a certifikačnými službami.

Záver – úspešnosť firmy

  Spoločnosť DITEC sa radí medzi najúspešnejšie spoločnosti zaoberajúce sa vývojom aplikácií a elektronickým podpisom na domácom trhu, ale taktiež svojimi produktmi a službami dokázala preraziť aj v zahraničí. Stále sa zameriava na vývoj a zlepšenie svojho postavenia s cieľom obsadiť nové oblasti jej pôsobenia. V súčasnej dobe sa so spoločnosťou Ditec spájajú aj mnohé kauzy ohľadom monopolného postavenia spoločnosti na našom trhu v rozvoji elektronického podpisu. Ditec predstavuje vzor stabilnej a prosperujúcej spoločnosti.

Zdroje

www.ditec.sk
www.orsr.sk
www.itnews.sk
www.justice.gov.sk